Odbiór opakowań i odpadów

INFORMACJE OGÓLNE:

Uprzejmie informujemy, iż Alchem Grupa Sp. z o.o. przyjmuje i odbiera opakowania tylko zakupione w Alchem Grupa Sp. z o.o. o następujących kodach:

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 - opakowania ze szkła

INSTRUKCJA PRZEKAZANIA ODPADÓW

 • Wypełnij formularz zwrotu opakowań na bieżącej stronie
 • Zaloguj się do systemu BDO na https://rejestr-bdo.mos.gov.pl
 • Utwórz kartę przekazania odpadów KPO jako Przekazujący wpisując:
  a. jako transportującego Alchem Grupa Sp. z o.o. nr. BDO 000009449
  b. jako przejmującego „MAR-POL” nr. BDO 000029913
  c. jako numer miejsca prowadzenie działalności „MAR-POL” 0002/000029913
  d. numer rejestracyjny środka transportu, ustalony telefonicznie na 3 dni przed planowanym transportem
  e. jako datę i godzinę rozpoczęcia transportu, ustaloną telefonicznie 600-420-609 lub mailowo dmierzwa@alchem.com.pl

WARUNKI ZWROTU OPAKOWAŃ I ODPADÓW:

Przekazywane opakowania powinny być:

 • opróżnione i zamknięte oryginalnym zamknięciem
 • pozbawione etykiety zawierającej piktogramy CLP (grafika poniżej), informacje o niebezpieczeństwie-zagrożeniach, w innym przypadku podlegają one pod kod odpadu 15 01 10* którego nie możemy odbierać!
 • nie napełniane innymi substancjami
 • czyste z zewnątrz
 • posegregowane - odpady o różnych kodach muszą być spakowane osobno
 • zapakowane w opakowania transportowe opatrzone etykietą zawierającą kod odpadu wraz z miejscem ich wytworzenia, przy czym masa brutto pojedynczego opakowania transportowego z zawartością nie może przekroczyć 30 kg

Gwarantujemy odbiór w ciągu 3 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
Dokładny termin odbioru będzie podawany z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA!

W przypadku przekazania odpadów opakowaniowych:

 • zmieszanych/nieposegregowanych,
 • zakupionych w innej firmie niż Alchem Grupa Sp. z o.o.,

zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 zł (+23% VAT) za kg.

KOSZTY UTYLIZACJI

 • od 0 do 30 kg - 480 zł (+23% VAT)
 • powyżej 30 kg cena będzie ustalana indywidualnie
 • do ceny należy doliczyć koszt transportu, który będzie ustalany indywidualnie

W razie dodatkowych pytań lub trudności z wypełnieniem poniższego formularza, prosimy o kontakt z p. Dawidem Mierzwą (600-420-609, dmierzwa@alchem.com.pl).

Formularz zwrotu opakowań

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie Alchem Grupa Sp. z o.o.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

informujemy, że z dniem od 25 maja 2018 r.:

1. Administrator danych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Alchem Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Polna 21 Dane kontaktowe: adres email: klanska@alchem.com.pl , tel.: 56 657 20 48

2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o której to przesłance mowa w art. 6 ust. 1b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz:

 • osobom upoważnionym przez administratora - pracownicy firmy, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych,
 • biuro rachunkowe dokonujące rozliczenia świadczonych usług.

Poza wyżej wymienionymi, Pana/Pani dane nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy. Posiadane dane osobowe w postaci elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia, co jest gwarancją pełnej ochrony przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej przechowywane są zamkniętych szafach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: klanska@alchem.com.pl.

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2 powyżej.