Region Podkarpacki

RZESZÓW

Boya-Żeleńskiego 25B
35-105

17 850 50 60

17 854 56 60 w. 12

Krzysztof Berezka

DYREKTOR ODDZIAŁU

603 920 598

Paweł Czerwieniec

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

505 131 579

17 854 10 11

Robert Jer

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

600 036 532

Oskar Kaplita

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

603922465

Maciej Bańda

Doradzca techniczno-handlowy

880 760 285

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie Alchem Grupa Sp. z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

informujemy, że od 25 maja 2018 r.:

1. Administrator danych osobowych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Alchem Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Polna 21 Dane kontaktowe: adres email: klanska@alchem.com.pl , tel.: 56 657 20 48, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Katarzyna Łańska i z którą można się skontaktować poprzez: adres email: klanska@alchem.com.pl , tel.: 56 657 20 48.

2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, a  przypadku korespondencji mailowej także w związku z komunikacją oraz zawartą umową, zgłoszeniem reklamacji i innymi celami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora. W przypadku działań marketingowych, korzystania ze sklepu internetowego więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  a także w związku z zawartą umową, czyli w zakresie przesłanek o których to mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz:

  • osobom upoważnionym przez administratora - pracownicy firmy, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych,
  • biuro rachunkowe dokonujące rozliczenia świadczonych usług,
  • dostawcy usług elektronicznych

Poza wyżej wymienionymi, Pana/Pani dane nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy, a w przypadku kwestii dotyczących zawartej umowy, na czas trwania umowy, a później zgodnie z przepisami podatkowymi i dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej. Posiadane dane osobowe w postaci elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia, co jest gwarancją pełnej ochrony przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej przechowywane są zamkniętych szafach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: klanska@alchem.com.pl.

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2 powyżej.