Region Kujawsko-Pomorski

TORUŃ

Polna 21
87-100

56 655 05 49

56 623 41 04

Justyna Majchrzak-Zielińska

DYREKTOR ODDZIAŁU

603 921 531

Paweł Dziemian

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

woj. kujawsko-pomorskie

600 988 248

56 658 90 40

Agnieszka Paprocka

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

woj. kujawsko-pomorskie

506 187 271

56 658 90 41

Katarzyna Wróblewska

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

woj. pomorskie

603 921 515

56 658 90 41

Diana Marks

DORADCA DS. TECHNICZNO-HANDLOWYCH

woj. pomorskie

603 921 347

Biuro w Łodzi

Agnieszka Patyra

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

biuro handlowe: 93-578 Łódź, ul. gen. W. Wróblewskiego 18, lok.608

696 474 395

Rafał Marcinek

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

biuro handlowe: 93-578 Łódź, ul. gen. W. Wróblewskiego 18, lok.608

600 471 060

Michał Lorentowicz

DORADCA DS. TECHNICZNO-HANDLOWYCH

biuro handlowe: 93-578 Łódź, ul. gen. W. Wróblewskiego 18, lok.608

603 923 059

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie Alchem Grupa Sp. z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

informujemy, że od 25 maja 2018 r.:

1. Administrator danych osobowych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Alchem Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Polna 21 Dane kontaktowe: adres email: klanska@alchem.com.pl , tel.: 56 657 20 48, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Katarzyna Łańska i z którą można się skontaktować poprzez: adres email: klanska@alchem.com.pl , tel.: 56 657 20 48.

2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, a  przypadku korespondencji mailowej także w związku z komunikacją oraz zawartą umową, zgłoszeniem reklamacji i innymi celami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora. W przypadku działań marketingowych, korzystania ze sklepu internetowego więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  a także w związku z zawartą umową, czyli w zakresie przesłanek o których to mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz:

  • osobom upoważnionym przez administratora - pracownicy firmy, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych,
  • biuro rachunkowe dokonujące rozliczenia świadczonych usług,
  • dostawcy usług elektronicznych

Poza wyżej wymienionymi, Pana/Pani dane nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy, a w przypadku kwestii dotyczących zawartej umowy, na czas trwania umowy, a później zgodnie z przepisami podatkowymi i dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej. Posiadane dane osobowe w postaci elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia, co jest gwarancją pełnej ochrony przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej przechowywane są zamkniętych szafach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: klanska@alchem.com.pl.

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2 powyżej.