Wzorce Reagecon to materiały odniesienia niezbędne do pracy w każdym laboratorium. Wszystkie materiały odniesienia produkowane są według procedur zgodnych z normami ISO 9001:2008 i ISO 17025, co gwarantuje niezmienną i najwyższą jakość odczynników.

Oferta obejmująca ponad 4000 pozycji czyni firmę Reagecon największym i najbardziej wszechstronnym producentem standardów fizycznych i chemicznych na świecie.

Reagecon oferuje wysoko specjalistyczne, stabilne, identyfikowalne i certyfikowane wzorce i odczynniki zgodne z NIST (National Institute of Standards and Technology, USA), a także odczynniki z Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej.

W szerokiej gamie produktów znajdują się m. in.:

wzorce do kalibracji ICP-MS i ICP
wzorce do chromatografii jonowej (IC)
wzorce LZO (lotne związki organiczne) i wzorce fenoli
wzorce WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
wzorce pestycydów
wzorce skali Briksa/współczynnika załamania
wzorce gęstości, osmolarności i temperatury topnienia
wzorce spektrofotometryczne i konduktometryczne
wzorce barwy
roztwory buforowe pH
wzorce TOC/TIC (całkowity węgiel organiczny i nieorganiczny)
zestaw do sprawdzania kwalifikacji analityków
koncentraty rozpuszczalnikowe i rozpuszczalniki gotowe do użycia
gotowe do użycia odczynniki z Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej
buforowane eluenty do chromatografii cieczowej
wzorce wody i syntetycznej wody słodkiej
odczynniki do badania mleka
preparaty do konserwacji elektrod
roztwory wskaźnikowe
Wszystkie odczynniki dostarczane są z Kartą Charakterystyki (MSDS) i Certyfikatem Analizy (CoA).